Darmowa dostawa od 99 PLN

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Estera

(wersja 14.3; 07.09.2023)

 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Estera, w szczególności zasady realizacji zamówień towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego sklepu, a także prawa i obowiązki Kupujących.
 • Sklep internetowy Estera dostępny pod adresem: „https://esterashop.com“ jest prowadzony przez p. Annę Górecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „ESTERA Anna Górecka“.
 • Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów sprzedaży realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Estera. Strony (Sprzedawca i Kupujący) przed zawarciem umowy mogą w drodze indywidualnych negocjacji ustalić odmienne warunki współpracy, co powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Niniejsza wersja Regulaminu (14.3.) została przyjęta w dniu 1 września 2023 r. i obowiązuje od dnia 23 września 2023 r. (Data Początkowa). Ustala się następujące zasady przejściowe:
 1. Do zamówień złożonych przed Datą Początkową, a jeszcze nie doręczonych do Kupujących, stosuje się postanowienia Regulaminu w pierwotnej wersji.
 2. Do reklamacji złożonych przed Datą Początkową, a jeszcze nie rozpoznanych przez Sprzedawcę, stosuje się postanowienia Regulaminu w pierwotnej wersji.
 3. Jeżeli wobec zamówienia zrealizowanego przed Datą Początkową doszło do złożenia reklamacji po Dacie Początkowej, do reklamacji stosuje się wersję 1.1. Regulaminu.
 4. Do zamówień i reklamacji złożonych od Daty Początkowej stosuje się wersję 1.1. Regulaminu.
 5. Jeżeli niniejszy Regulamin posługuje się terminami pisanymi wielką literą, należy ten termin rozumieć w sposób zdefiniowany w Regulaminie.
 6. Regulamin został udostępniany Kupującym nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 2. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych: p. Anna Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ESTERA Anna Górecka“, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: Otolice 68, 99-400 Łowicz, NIP: 8341003819, REGON:
 2. Adres Pocztowy - imię i nazwisko albo nazwa podmiotu lub instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 4. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy (usług przewozowych) i ich kosztów znajdujące się pod adresem: https://esterashop.com/Czas-i-koszty-dostawy, aktualne na dzień zlecenia dostawy,
 5. Dostawa – wybrana przez Kupującego jedna z usług przewozowych wymieniona w Cenniku Dostaw,
 6. Dowód zakupu – faktura VAT lub paragon, dokumentujące sprzedaż Produktów,
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie,
 8. Konto - indywidualny profil Kupującego w Sklepie, w ramach którego przechowywane są dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez Kupującego wcześniejszych Zamówieniach,
 9. Kontrahent –  osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością,
 10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Kontrahent,
 13. Miejsce wydania Produktu – Adres Pocztowy lub Punkt Odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego,
 14. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia (inna niż przewoźnik) obejmie Produkt w posiadanie,
 15. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr
 16. Płatność – wybrana przez Kupującego jedna z metod dokonania zapłaty za Produkty i Dostawę wymienionych pod adresem: https://esterashop.com/pl/i/Formy-platnosci/10
 17. Podmiot Uprawniony – podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),
 18. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych dotyczące przetwarzania tych danych, które znajdują się pod adresem: https://esterashop.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11,
 19. Prawo Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
 20. Produkt – rzecz ruchoma oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, wyrażony w minimalnej i niepodzielnej ilości,
 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące Adresem Pocztowym, wybrane przez Kupującego jako wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w sklepie.
 22. Rejestr UOKiK – rejestr Podmiotów Uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), który jest dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 23. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem „https://esterashop.com“, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, a Kupujący może złożyć Zamówienie,
 25. Sprzedawca - podmiot wskazany jako Administrator Danych Osobowych,
 26. Umowa – w przypadku Konsumentów - jest to umowa zawarta na odległość w rozumieniu Prawa Konsumenta, zaś w przypadku Kontrahentów - umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego. Umowa w szczególności określa ilość i rodzaj Produktów oraz rodzaj i koszt Dostawy.
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego , które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 3. Główne informacje o Sprzedawcy

 1. Dane identyfikujące Sprzedawcy: sprzedawcą jest p. Anna Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (nazwą): „ESTERA Anna Górecka“. Działalność ta jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numery Sprzedawcy ujawnione w tym rejestrze to: NIP: 8341003819, REGON: 750462040. Dostęp do tego rejestru jest dostępny pod linkiem: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/searchdetails.aspx?id=6670745a-c079-49f4-9251-4660aafa065a.
 2. Kupujący mogą się kontaktować ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:
 3. adres przedsiębiorstwa: ESTERA Anna Górecka, Otolice 68, 99-400 Łowicz,
 4. adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa: shop@esterashop.com,
 5. numer telefonu do kontaktu: +48 603 711 616, dostępny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy,
 6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Konsument wyraża zgodę na udzielenie informacji wskazanych w art. 12 Prawa Konsumentów wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż informacje w tym zakresie są zawarte w treści Regulaminu oraz na stronie internetowej sklepu esterashop.com.
 7. Sprzedawca komunikuje się z Kupującymi wyłącznie w języku polskim. Nie ogranicza to możliwości skorzystania przez Konsumentów z praw przyznanych im przez Prawo Konsumenckie lub analogiczne przepisy prawa wspólnotowego.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego z Kupującymi w godzinach 8:00-16:00, zwłaszcza, jeżeli może przyczynić się to do lepszego zrealizowania Zamówienia lub rozpoznania reklamacji.
 9. Sprzedawca jest wpisany do rejestru czynnych podatników VAT. Jego numer rachunku rozliczeniowego to: 74 1090 2590 0000 0001 3687 2552.

 4. Główne informacje o przedmiocie świadczenia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksem Cywilnym, Prawem Konsumentów oraz analogicznymi przepisami prawa wspólnotowego dotyczącymi ochrony konsumentów.
 2. Umowa z Kupującymi będącymi osobami fizycznymi może zostać zawarta wyłącznie w sytuacji, gdy Kupujący posiada pełną zdolność do czynności prawnych (czyli jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony). Jeżeli Kupujący nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, Sprzedawca może uzależnić wykonanie Umowy od potwierdzenia jej przez przedstawiciela ustawowego Kupującego.
 3. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin realizacji Dostawy dla danego Produktu jest wskazany w Karcie Produktu jako liczba godzin lub dni roboczych. Jeżeli Kupujący zamawia Produkty o różnym terminie realizacji, całość Zamówienia zostanie zrealizowana w terminie wskazanym jako najpóźniejszy. 
 5. Wszystkie ceny Produktów są wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, która określona jest w Cenniku Dostaw i przedstawiana jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość. Nie wyklucza to kosztów, które Kupujący może być zobowiązany ponieść wobec podmiotów trzecich, jeżeli wynika to z umów, które Kupujący zawarł takim podmiotem, zwłaszcza z dostawcą usług telekomunikacyjnych.
 7. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu poprawność działania w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania innych dostawców może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Sprzedawca zaleca korzystanie z ww. oprogramowania.
 8. Umowa obowiązuje do Momentu wydania Produktu. Po tym momencie Kupujący mogą realizować swoje uprawnienia, zwłaszcza Konsumenci mogą skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy.

5. Rejestracja Konta

 1. W celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień Kupujący może skorzystać z możliwości rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta jest dobrowolna dla Konsumentów. Nie jest ona wymagana do zawarcia Umowy. W przypadku Kontrahentów rejestracja Konta jest obowiązkowa.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez podanie przez Kupującego loginu i hasła oraz danych identyfikujących Kupującego niezbędnych do realizacji Umowy.
 4. W przypadku Konsumenta danymi identyfikującymi są:
 5. imię i nazwisko,
 6. adres do doręczeń Konsumenta,
 7. numer telefonu,
 8. adres e-mail,
 9. W przypadku Kontrahenta danymi identyfikującymi są:
 10. firma (nazwa) przedsiębiorstwa,
 11. adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. numer identyfikacji podatkowej na potrzeby VAT,
 13. numer identyfikacyjny we właściwym rejestrze przedsiębiorców, w tym: dla spółek – nr KRS, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - REGON,
 14. numer telefonu,
 15. adres e-mail,
 16. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła.
 17. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.

 6. Zawarcie Umowy i jej realizacja

 1. Zasady ogólne
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybranie Produktu oraz ilości Produktu poprzez użycie przycisku „DO KOSZYKA“
  2. wybór rodzaju Dostawy;
  3. wybór rodzaju Płatności;
  4. wybór Miejsca wydania rzeczy;
  5. podsumowanie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM”
  6. podanie danych identyfikujących Kupującego. §5 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy zawartej z Konsumentem następuje w postaci wysłania przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia przez Kupującego: potwierdzenia złożenia zamówienia, Dowodu Zakup,   Regulaminu, informacji o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 5. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Umowy z Konsumentami
 2. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Realizacja Umowy z Konsumentem następuje:
  1. w przypadku wyboru Płatności „za pobraniem“ - niezwłocznie, zgodnie z terminem realizacji dostawy wskazanym w Karcie Produktu, przy czym Konsument zobowiązany jest uregulować cenę za zamówione Produkty oraz koszty Dostawy w momencie odbioru Produktów,
  2. w przypadku wyboru Płatności innej niż „za pobraniem“ - niezwłocznie po uregulowaniu przez Konsumenta ceny za zamówione Produkty oraz kosztów Dostawy przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.


III. Umowy z Kontrahentami 

 1. Zawarcie Umowy z Kontrahentem jest możliwe pod warunkiem, że Kontrahent założy Konto.
 2. Zawarcie Umowy z Kontrahentem następuje z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia, co następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Jeżeli Zamówienie nie zostanie zaakceptowane w terminie 48 godzin od jego złożenia przyjmuje się, że Sprzedawca go nie zaakceptował.
 3. W przypadku Kontrahentów Umowa nie może zostać zrealizowana poprzez wybór Płatności „za pobraniem“. Jeżeli Kontrahent wybrał w Sklepie tę formę Płatności, Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy.
 4. Realizacja Umowy z Kontrahentem następuje niezwłocznie po uregulowaniu przez Kontrahenta ceny za zamówione Produkty oraz kosztów Dostawy przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, co powinno nastąpić w terminie 2 dni od dnia akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ma prawo przed zaakceptowaniem Zamówienia żądania przekazania przez Kontrahenta stosownych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, rejestrację w odpowiednich rejestrach oraz posiadanie statusu podatnika VAT. Jeżeli Kontrahent ma siedzibę poza terytorium RP, Sprzedawca może żądać tłumaczenia oświadczeń oraz dokumentów na język polski.

 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenta. Odstąpienie może obejmować także wybranych Produktów objętych Umową.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresemhttps://esterashop.com/public/assets//formularz_zwrotu_estera_kr.pdf, z formularza udostępnionego przez UOKiK pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/ lub w dowolnej innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty objęte odstąpieniem od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi we własnym zakresie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sprzedawca nie deklaruje, że sam odbierze Produkt od Konsumenta.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W szczególności Konsument może jedynie przymierzać Produkt w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Konsument nie powinien nosić Produktów, a zwłaszcza użytkować ich w szkodliwych warunkach. Konsument dokonując zwrotu Produktu powinien dochować należytej staranności, zwłaszcza zapakować go w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub zużycie podczas zwrotu (transportu). W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania za naruszenie niniejszego postanowienia.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów płatności za pobraniem.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej:
 13. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

8. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kontrahentów.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 3. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez podmioty trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

9. Zgodność towaru z umową - odpowiedzialność wobec Konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. Konsument może złożyć reklamację dotyczącą Produktu na podstawie Rozdziału 5a Prawa Konsumenta, czyli w ramach tzw. rękojmi konsumenckiej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi Produktu zgodnego z Umową, w tym Produktu zgodnego z Kartą Produktu.
 4. W przypadku dostarczenia Produktu niezgodnego z Umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w granicach uregulowanych w Prawie Konsumenta.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli stan braku zgodności istniał w chwili dostarczenia Produktu i został ujawniony w ciągu dwóch lat jego dostarczenia.
 6. Sprzedawca wskazuje, że specyfika niektórych Produktów wiąże się z tym, że mogą mieć one okres użytkowania krótszy niż 2 lata. Specyfika poszczególnych Produktów jest wskazana w Karcie Produktu.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym przez wzgląd na specyfikę niektórych Produktów naprawa może okazać się niemożliwa.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową - w takim przypadku stosuje się ust. 11 pkt a.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. W razie uznania reklamacji, koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Sprzedawca ponosi te koszty jedynie w stopniu niezbędnym do doprowadzenia towarów do stanu zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić poniesienia kosztów (lub ich części), które nie były niezbędne do osiągnięcia tego celu, w tym kosztów przesyłki wyższych niż przeciętna rynkowa stawka.
 10. Konsument udostępnia przedsiębiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, w szczególności poprzez przesłanie go do Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie ust. 8 oraz z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenta,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust.7-9 oraz art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenta;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7-9 oraz art. 43d Prawa Konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena Produktu musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego  z Umową.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy (jednostkowego Zamówienia) Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.
 16. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Postępowanie reklamacyjne

 • Konsument może złożyć reklamację w formie pisemnej (osobiście lub listownie) lub elektronicznej (za pośrednictwem wiadomości e-mail) przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych w §3 ust. 2 pkt a i b. Reklamacje telefoniczne wymagają potwierdzenia w jednej z dwóch form wymienionych w zdaniu poprzedzającym.
 • W przypadku Kontrahentów złożenie reklamacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, zaś reklamacja powinna zostać przesłana na adres wskazany w § 3 ust. 2 pkt a. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie.
 • Sprzedawca wskazuje, że przykładowe formularze reklamacyjne dla Konsumentów można znaleźć pod linkiem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przyjmuje się, że uznał reklamację.
 • Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (w tym w formie wiadomości e-mail).

 11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi reguluje Polityka Prywatności.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 12. Obowiązki Kupującego

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze swoich uprawnień zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli Kupujący w rażący sposób nadużywa swoich uprawnień, Sprzedawca może odmówić ich realizacji.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikujących Klienta wymaganych do realizacji Zamówienia pod rygorem odpowiedzialności karnej. W szczególności Kupujący nie może podać danych identyfikacyjnych innego podmiotu trzeciego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, bez naruszania praw Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 13. Rozwiązywanie sporów z Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. W przypadku wystąpienia sporu ze Sprzedawcą Konsument może - jeżeli wyraża taką wolę - skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur są opublikowane w siedzibach nas na stronach internetowych właściwych Podmiotów Uprawnionych znajdujących się w Rejestrze UOKiK. W szczególności Konsument może skorzystać z sieci stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 4. Konsument ma również możliwość polubownego rozwiązania sporu przy wykorzystaniu Platformy internetowej ODR.
 5. Sprzedawca deklaruje pełną współpracę przy wyborze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 6. Konsument może poddać rozpoznanie sporu także pod sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.

 14. Postanowienia końcowe

 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia lub ograniczenia praw Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawem Konsumenta,  Sprzedawca zobowiązuje się stosować te przepisy. Ponadto w przypadku ujawnienia takiej niezgodności, Sprzedawca deklaruje niezwłoczne dostosowanie treści Regulaminu.
 • Do Umów zawieranych z Kontrahentami stosuje się wyłącznie prawo polskie. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286) nie stosują się. Spory z Kontrahentami zostaną poddane polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę. Językiem procesu będzie język polski.
 • Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian w treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Kupujący, którzy posiadają Konto, będą powiadomieni drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub zamówieniu .
 • Zmiany w treści Regulaminu będą obowiązywały w terminie wskazanym w nowej wersji Regulaminu, przy czym nie może to być termin krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia opracowania nowej wersji Regulamin.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
<
Sklep internetowy Shoper.pl